Privacybeleid

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Naast deze algemene wet gelden er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring informeert je over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en WGBO. 

Persoonsgegevens binnen Praktijk Vital
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de praktijk een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat informatie over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Als je op consult komt bij Praktijk Vital, dan ga ik er van uit dat je akkoord bent met deze privacyverklaring.

Verder zijn persoonsgegevens noodzakelijk nodig om een behandeling te starten en voor de financiële afhandeling hiervan. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld, een wettelijke verplichting, zoals het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die, na expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij andere zorgverleners, zoals de huisarts. Praktijk Vital is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt.  

Welke gegevens verzamelen we? NAW gegevens – Telefoonnummer – E-mailadres Geboortedatum – Geslacht – Beroep – Huisarts – Ziektekostenverzekeraar – Polisnummer ziektekostenverzekeraar

Daarnaast maken wij een zorgnota aan waarop ook persoonsgegevens staan. Deze zorgnota ontvang je van ons. Op deze zorgnota staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat jij deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar. 

  • Naam, adres, woonplaats
  • Geboortedatum
  • Datum van de behandeling
  • Omschrijving van de behandeling
  • Prestatiecode
  • Verzekeraar
  • Polisnummer

Waarom worden je gegevens verzameld?

  • Je gegevens worden, al dan niet geanonimiseerd, voor specifieke doeleinden verzameld, namelijk voor zorgverlening, intercollegiale toetsing, maar ook voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. 
  • Praktijk Vital gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met je persoons- en medische gegevens. Je persoonsgegevens worden goed beschermd tegen onbevoegde toegang. De behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Daarnaast bestaat ook de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
  • De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Beveiliging van persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens die door Praktijk Vital worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die je gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot je gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Worden gegevens aan derden verstrekt?
Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden geschiedt alleen na jouw schriftelijke toestemming. Er bestaan echter een aantal uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van derden. 

Inzage en overdracht van dossier
Je hebt recht op inzage en overdracht van je dossier. Als je hiervan gebruik wilt maken dan kan je dit per e-mail kenbaar maken aan Praktijk Vital. 

Heb je een vraag of klacht?
Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met je persoons- en medische gegevens? Dan gaat Praktijk Vital graag met je in gesprek. Mocht dit niet tot de gewenste afwikkeling leiden, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens op de website
Op de website van Praktijk Vital worden persoonlijke gegevens verzameld in het contactformulier, de online afsprakenagenda, het anamneseformulier en de leefstijlanalyse. De gevraagd gegevens zijn ten behoeve van het inplannen van een afspraak, ter voorbereiding van een consult en om een gestelde vraag te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Cookies
De website van Praktijk Vital maakt gebruik van cookies. Deze worden gebruikt om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan je persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het website bezoek of de pagina’s die veel bezocht worden. 

Disclaimer
De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. De informatie kan ook niet beschouwd worden als algemeen (medisch) advies en is slechts ter informatie. Op grond van de informatie op deze website kunnen geen handelingen worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. 

Praktijk Vital heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij garanderen niet de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten en afbeeldingen) is dan ook zonder nadrukkelijk voorbehoud. De informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door ons gewijzigd worden. 

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een therapeut. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als achtergrondinformatie. 

Op deze website kan verwezen worden naar derden. Links van derden op deze website worden niet continue door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. 

De informatie verstrekt op deze website mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Privacy en Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse dienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Hostnet verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Hostnet. Hostnet evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

In opdracht van Hostnet en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Hostnet en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Hostnet mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.

Google is gecertificeerd volgens het zog. Privacy Shield (lijst hier invoeren) en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.

De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.

Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wijziging van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Hostnet.